Memorandum z mezioborového setkání v rámci cyklu Otevřeného think-tanku architektů (OTTA) na téma „Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání“.


Setkání navázalo na „Memorandum o vzdělávání a architektuře“ podepsané představiteli České komory architektů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v roce 2009 a bylo věnováno mezioborové diskusi za účasti zástupců státní správy, škol i organizací a iniciativ, které se v České republice věnují vzdělávání občanské společnosti v oblasti architektury od mateřských škol po školy vysoké. Cílem akce bylo upozornit na absenci vzdělávání v tématech spojených s architekturou a veřejným prostorem, poskytnout podporu občanským iniciativám a nastínit strategii a podobu spolupráce zúčastněných stran při realizaci konkrétních projektů a naplňování tezí uvedených ve výše zmíněném memorandu.
Všechny tyto aktivity směřují k zakotvení a rozvíjení principů a cílů sledovaných v zemích EU v programech Politiky architektury a v současné době aplikovaných v ČR na základě usnesení vlády č. 524 z roku 2011.

Setkání uspořádané společností Plzeň 2015, o. p. s. a Českou komorou architektů (ČKA) ve spolupráci s organizacemi Architekti ve škole, Nadace Proměny a ARCHIP dne 1. dubna 2014 v Domě hudby v Plzni.

Memorandum ze setkání v celém znění >>
Zápis ze setkání OTTA >>
Další informace >>

Záznam debaty na videu:

Blok I. - https://www.youtube.com/watch?v=2FyXOZJjJDU&feature=youtu.be
Blok II. - https://www.youtube.com/watch?v=h4CzBjiFJCQ&feature=youtu.be