Dne 19. února 2015 se v Praze na ČKA konala diskuse OTTA.


Téma diskuse:

 • přehled soutěží za rok 2014
 • přehled zahraničních aktualit
 • příklad soutěže – Uherské Hradiště

 

Úvod

 • Michal Fišer, člen pracovní skupiny Soutěže, představil německou studii všech typů zadávání veřejných zakázek, ze které prokazatelně vyplývá, že zadávání veřejných zakázek pomocí institutu architektonické soutěže neznamená vyšší časovou náročnost oproti ostatním způsobům
 • David Mikulášek vystoupil s příspěvkem shrnujícím zkušenosti s prací poroty při urbanistické soutěži „Přeměna části bývalé nemocnice na město“ v Uherském Hradišti. Zmínil důležité momenty, které při práci poroty spatřuje – dohoda na výši honoráře za práci v porotě a revize soutěžních podmínek. Upozornil na důležitost schvalování soutěžních podmínek kompletní porotou, stejně jako na nezbytnost dobré znalosti Soutěžního řádu ze strany všech porotců.
 • Josef Smutný navázal na téma práce poroty s informací, že v přípravě soutěže na stálou expozici v Národním muzeu se porota sešla už 5x, přičemž o soutěžních podmínkách se stále teprve vyjednává. Zmínil také jako negativní případ uskutečněnou soutěž pro památník v Ležákách. Upozornil, že cítí nutnost přesunout prioritu z kvantity soutěží na kvalitu. Dodal, že zárukou kvality je dobrá práce poroty. Ukázal též porovnání třech soutěží na smuteční síně za posledních cca 10 let a sestupnou tendenci ve výši cen a odměn.
  Josef Smutný dále řešil aktuální podobu seznamu porotců, kterou označil za nevyhovující a představil návrh nového konceptu. Jeho podstatou je přiblížení podrobnějších informací ke každému z porotců, včetně jeho stručného CV a především seznamu soutěží, ve kterých zasedal v porotě.
 • Petr Lešek, předseda pracovní skupiny Soutěže, krátce představil aktuality: politika architektury a stavební kultury, práce na novelizaci zákona o veřejných zakázkách, osvětová činnost a oslovování potenciálních vyhlašovatelů soutěží

 

Diskuze

 • Jan Hořejší – námitka vůči praktice uplatňující vyplácení ceny v soutěži v rámci honoráře za dílo v případě vybraného zhotovitele. Zmínil také špatnou zkušenosti s prací poroty v soutěži Porotherm dům.
 • řešil se návrh na zrušení seznamu porotců – arch. Smutný navázal na své vystoupení v úvodní části a přednesl ideu licencí na porotce, přičemž v každé soutěžní porotě by musel být alespoň jeden licencovaný porotce
 • dalším bodem diskuze byla rozprava nad rozdílem a charakterem ideových a projektových soutěží
 • Jaroslav Šafer navázal dotazem, jakým způsobem pracovní skupina Soutěže navrhuje typ soutěže – Petr Lešek informoval, že je vždy doporučována soutěž dvoukolová s odůvodněním zpětné vazby pro soutěžící během soutěže a větší cíleností vybraných soutěžících ve druhém kole
 • z publika padnul podnět, že by mohlo být přínosné, kdyby v porotě byl rozpočtář – Petr Lešek odpověděl, že rozpočtář je jako odborný znalec doporučován vždy
 • Igor Kovačevič představil svoji analýzu soutěží zrealizovaných na území České republiky
 • z pléna padnul podnět ohledně nutnosti osvěty ve věci posloupnosti soutěží
 • Jan Šépka otevřel diskuzi ohledně regulérních soutěží a představil vizi, že regulérnost by nebyla nezbytnost, nýbrž dobrovolná známka kvality


Závěry

 • Neudělení první ceny musí být výjimkou, tak jak je uvedeno v Soutěžním řádu ČKA
 • Porotce musí být velmi zodpovědný a brát svoji úlohu vážně. Je za soutěžní podmínky svým podpisem odpovědný. Autorizovaný architekt je v rámci svého základního pojištění pojištěn i na práci jako porotce soutěže. Nutné je prověřit výši pojištění (úkol Kancelář ČKA)
 • Je potřeba více propagovat seznam porotců i organizátorů s referencemi a upravit ho dle doporučení Josefa Smutného (úkol pro Kancelář ČKA)
 • Výroky poroty musí být přezkoumatelné, tedy zejména srozumitelné pro soutěžící, vyhlašovatele i případnou kontrolu
 • Zvážit změnu v nakládání s neregulérními soutěžemi – připravit návrh pro VH (úkol Petr Lešek)
 • Regulérnost vydaná ČKA znamená pouze soulad se Soutěžním řádem. K tomu je ČKA oprávněná. Neznamená hodnocení kvality soutěže ani nemůže být odepřena na základě nesrovnalostí s obecným očekáváním, které nemá podklad v SŘ (například výše honoráře)
 • Soutěžící i potencionální soutěžící musí dávat zadavatelům i porotcům aktivně kultivovanou a srozumitelnou zpětnou vazbu. Není možné spoléhat pouze na ČKA jako jediného komunikačního partnera zadavatelů (proč se soutěže nezúčastní, proč je špatně sestavená porota či soutěžní podmínky, co považují za nevhodné na samotném průběhu soutěže…).
 • Soutěží přibývá a s nimi i problémů s nimi spojenými. O to důležitější je předávání zpětné vazby a zkušeností.
 • Je potřeba se zapojit do debaty na webu ČKA a přijít na VH ČKA v dubnu.
 • Architekti téměř neinformují o plánovaných investičních akcích ve svých městech, k nimž by mohla ČKA vyzvat zadavatele k uspořádání arch. soutěže.
 • Je málo soudních rozhodnutí týkajících se architektonických soutěží, protože se architekti málo berou za svá práva. Většina právních rozvah je pak v úrovni doporučení a poměrně odlišných právních názorů.
 • ČKA vítá komentáře a doporučení k úpravě svých řádů, či přístupu k péči o profesi, včetně architektonických soutěží. Zpětná vazba je zásadní.
 • Pravidelně se řeší výše cen a odměn v architektonických soutěžích. Opět je vhodné zvážit, zda ponechat současný stav, nebo přístup změnit. Ať formou doporučení architektům či změnou řádů ČKA. Problémem je i samotný výpočet investice na straně zadavatele, který je mnohdy zavádějící. Pracovní skupina ČKA bude požadovat na zadavateli jeho ozřejmění a pro členy ČKA zpřehlední výslednou výši vzhledem k požadavku Soutěžního řádu. Detailní kontrola ale bude vždy na odborné části poroty.
 • Stále je velký dluh v propagaci architektonických soutěží. Hlavní problém již není v neznalosti zadavatelů o existenci arch. soutěže, ale ve zkreslených informacích, které o ní mají. Je vhodné propagovat arch. soutěže realizacemi a je nutné, aby architekti znali základní ekonomická data z celého procesu akce od projektu, přes výstavbu až po provoz hotové budovy. Tyto data v ČR chybí a zásadně to snižuje možnost argumentace na podporu soutěží.

Zapsala: Tereza Zemanová
Upravil: Petr Lešek

Zápis v PDF >>