V návaznosti na diskusi OTTA o arch. soutěžích konanou v roce 2013 se dne 3. dubna 2014 k tématu vrátili a podrobněji zabývali soutěžemi na územní plán.


Termín: 3. dubna 2014, 15:00 – 18:00
Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha

Moderovali: Michal Fišer, Petr Lešek, Milan Svoboda

Diskuze o architektonických soutěžích v roce 2013 za účelem výměny zkušeností mezi všemi zúčastněnými a poučení se z chyb.
Hlavním bodem byla rozprava nad praktickými problémy soutěží.

Úvod patřil tradičně představení konkrétních příkladů. Tentokrát byl zvláštní důraz kladen na urbanistické úlohy.

Na první případu prezentoval Milan Svoboda - Soutěž na územní plán v Čelákovicích. Soutěž byla uvedena jako příklad dobře provedené soutěže. Kladně zde byla vyzdvižena zejména práce vyhlašovatele – důkladná příprava (jak podmínek, tak podkladů), dobré podmínky pro porotu, dostatečný časový prostor pro hodnocení poroty, důstojná prezentace výsledků. Kladně byla hodnocena i práce poroty, která měla zodpovědný přístup, proběhla obsáhlá diskuse se zástupci města a dobrá byla i spolupráce při JŘBU.

Prezentace soutěže proběhla na tiskové konferenci s novináři, v místním zpravodaji a na výstavě spojené s diskusí.

Kritickým místem byla politická nestabilita v obci, spojená s tlakem na zrušení soutěže.

Příkladem spíše nekvalitně připravené soutěže byl druhý příspěvek, který uvedl Václav Škarda - Urbanistické řešení širšího města Karlovy Vary.

Ve městě Karlovy Vary se jednalo o první soutěž po 50 letech od hotelu Termal, takže zde byla znát velká nezkušenost vyhlašovatele. Nemá dlouhodobě pracující zázemí územního plánování, chybí zde strategická rozvaha, město vlastně neví, co chce. Na hodnocení soutěže měla porota málo času, sešla se vlastně jen dvakrát, s měsíčním odstupem. Jako diskutabilní byla označena absence v porotě zástupce soukromého majitele části dotčené lokality Dolního nádraží.

V následné diskusi zazněl názor, že není nutná jasná vize zadavatele, ale město musí identifikovat svoje problémy, na něž chce v soutěži získat odpověď.

Posledním příspěvkem Michala Fišera byla soutěž Špitálský vrch a kasárna Zlatý vrch v Chebu. V této soutěži byl naopak vyzdvižen dobře motivovaný vyhlašovatel, který má jasné představy. Proběhla zde důkladná příprava (expertní analýza), porota měla dostatek času na hodnocení návrhů. Jako důležité bylo označeno skutečné, nikoliv jen formální, dodržení ustavující schůze poroty. V této soutěži byla obzvlášť oceněna prezentace výsledků soutěže, která proběhla ve vstupní hale chebského nádraží.

V závěrečné diskuzi se jako závažné téma ukázala otázka, proč nejsou často vyhlašovány 1. ceny v soutěžích. Padl názor, že množství neudělených 1. míst je až zarážející. V případě uvedených soutěží v diskusi, např. v Karlových Varech byla vyhlášena 3x 2. cena a v Chebu bylo ve 2. kole vyhlášeno 2. a 3. místo.

Nesnižuje to hodnotu soutěže v očích laické i odborné veřejnosti? Pro zadavatele je obtížné vybrat jednoho, ale porota by měla jasně určit pořadí. Pouze výjimečné případy mohou být řešeny jinak. Bylo upozorněno, že ke schválení jiného způsobu rozdělení cen je potřeba 4/5 většina porotců.

Debata se stočila ke vztahu SoN a následného JŘBÚ. Kromě zdůraznění potřebné návaznosti obou, nejlépe některým z porotců i v komisi následného JŘBU a případně na straně zadavatele až do realizace akce, bylo diskutováno nastavení parametrů JŘBÚ. Platí, že parametry se sestavují až po SoN a ČKA doporučuje, kromě umístění v SoN, také hodnocení prezentace při výstavě návrhů. Ta totiž umožňuje hodnotit již se znalostí skutečného týmu. Dobrým příkladem nastavení parametrů byla právě soutěž na UP Čelákovice.

Padlo též upozornění na nutnost minimalizovat závazné soutěžní podmínky a to zejména u výše nákladů. Tato okolnost stála za problémy jak u soutěže na hrad Bečov, tak sportovní halu České Budějovice. Pro překročení závazné podmínky je totiž nutno ze soutěže vyloučit.

Padly dotazy k vyzvané soutěži. Za stávající úpravy zákona o veřejných zakázkách je obtížné omezit okruh účastníků jinak než kvalifikačními kritérii. Získává se ještě názor od právníků. Jinak je tomu u zakázek malého rozsahu. Nutno upozornit, že od 1. 1. 2016 se předpokládá platnost nového zákona o veřejných zakázkách, kde se zdá bude možnost některá kvalifikační kritéria hodnotit. Otázka vhodnosti vyzvaných soutěží je v rámci ČKA otevřená, je zřejmé, že jsou vhodné zejména u malých soutěží. Pro vyzvanou soutěž má ČKA vzor, který je aktuálně použitelný právě pro zakázky malého rozsahu – u služeb do 2 mil. Kč.

Zásadní se ukázala kvalita porotců. V případě že je ČKA požádána o nominace nezávislé odborné části, pak doporučuje podle transparentního klíče a s vědomím, že v porotě musí být aspoň část zkušených porotců. Pokud ale zadavatel o doporučení nepožádá, ČKA nemá možnost jeho volbu připomínkovat. ČKA v červnu tohoto roku provede revizi seznamu porotců, kdo od novely ZVZ nebyl v porotě nebo na školení porotců, bude ze seznamu vyškrtnut.

Závěry pro ČKA:

Dále propagovat soutěžní vzory.
Být dále aktivní při přípravě nového ZVZ.
Více upozorňovat na odpovědnost porotců za zdárný průběh soutěže.

Zapsala: I. Königsmarková dne 7. 4. 2014.