XXVIIII. valná hromada ČKA proběhne v sobotu 23. dubna 2022 v Olomouci.


Autorizovaní architekti jsou písemně pozváni na zasedání nejméně 21 dní před jeho termínem konání. Mají možnost vyjádřit se zde k vnitrokomorovým právním předpisům, předkládat návrhy na jejich změny a společně o nich rozhodovat.

Pouze valná hromada má "zákonodárnou" působnost a schvaluje následující vnitrokomorové řády:

 • Jednací řád valné hromady ČKA,
 • Organizační, jednací a volební řád ČKA,
 • Profesní a etický řád ČKA,
 • Soutěžní řád ČKA,
 • Disciplinární a smírčí řád ČKA.

Výjimkou je pouze Autorizační řád ČKA, který na návrh představenstva ČKA schvaluje ministr pro místní rozvoj.

Valná hromada dále:

 • volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu,
 • schvaluje výši příspěvků členů; výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory; rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího; usnesení,
 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory a bere na vědomí plnění usnesení z předešlé valné hromady,
 • může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva,
 • může rozhodnout o zřízení pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti,
 • se usnáší i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování,

Valná hromada přijímá závěrečné usnesení, z něhož vychází programové zaměření činnosti ČKA v příštím volebním období a které zavazuje členy orgánů ČKA k prosazování cílů a priorit v následujícím roce. Valná hromada ukládá voleným orgánům a Kanceláři úkoly.