V sobotu 16. května 2009 proběhlo v Praze ve Velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy zasedání XVI. valné hromady ČKA. Narozdíl od loňského zasedání v Olomouci a předloňského v Hradci Králové se jednalo jako vždy v Praze o jednodenní akci.


Jednání valné hromady ČKA zahájil v sobotu ráno předseda ČKA Dalibor Borák, který přivítal více než 160 přítomných autorizovaných architektů a řadu hostů. Mezi nimi také JUDr. Jana Dusíka, prvního náměstka ministra životního prostředí, za ČKAIT Ing. Miroslava Trnku, CSc., místopředsedu dozorčí komise v Praze, členku Prezidia Komory daňových poradců Mgr. Editu Ševcovicovou, z Komory veterinárních lékařů se zúčastnil člen představenstva a předseda legislativní komise MVDr. Ondřej Rychlík, za Českou společnost pro stavební právo vystoupil JUDr. Miroslav Hegenbart. Pozdrav přednesl rovněž poslanec Václav Mencl, s nímž ČKA dlouhodobě spolupracuje v oblasti legislativy. Přítomni rovněž byli bývalý předseda České komory architektů Ing. Arch. Petr Bílek a předseda Obce architektů Ing. Arch. Oleg Haman.

Po odsouhlasení složení předsedajících a programu bylo schváleno také složení návrhové, volební a mandátové komise. Poté vystoupili předsedové jednotlivých orgánů ČKA a informovali o činnosti za předchozí rok (Zprávy o činnosti byly rovněž přetištěny v podkladech pro jednání valné hromady, které byly k dispozici na místě a zároveň jsou ke stažení na www.cka.cc).

Zprávy o činnosti orgánů ČKA
Představenstvo
– předseda ČKA Dalibor Borák a místopředseda ČKA Jan Vrana promítli prezentaci, ve které shrnuli činnost Komory za poslední rok. Připomněli zejména spolupráci se státní správou na přípravě závazných předpisů (úsilí spojené se vznikem nové vyhlášky OTP, politikou územního rozvoje, zákonů – o veřejných zakázkách, stavebního zákona, zákonu o výkonu povolání, památkového zákona). D. Borák rovněž upozornil na činnost pracovní skupiny pro soutěže a její úsilí o regulérní podmínky architektonických soutěží. J. Vrana se v uplynulém roce intenzivně věnoval jednáním o zpřístupnění technických norem, spolupráci ČKA s vysokými architektonickými školami a také spolupráci s regiony, která vyplynula z usnesení loňské valné hromady. Stručně se předseda zmínil také o dalších aktivitách Komory – seminářích, konferencích, Poctě ČKA, Přehlídce diplomových prací, soutěžích Nový domov roku 2008, Dřevěný dům 2008 nebo Grand Prix architektů 2008. V dubnu se také podařilo v Brně zrealizovat mezinárodní sympozium Autorská práva v architektuře. Mezi největší investice uplynulého období patří zakoupení nového mobiliáře do prostor Kanceláře ČKA v Praze a pořádání mezinárodní konference Evropské fórum politik architektury.
Největší prostor byl věnován právě informacím o konferenci EFAP, která proběhla v dubnu letošního roku v Praze, v rámci předsednictví ČR v Radě Evropy. Za nejdůležitější moment konference lze považovat vznik Memoranda o vzdělávání a architektuře, které podepsali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a předseda ČKA Dalibor Borák. Představeny byly jednotlivé bloky jednání i doprovodný program celé akce. Poté Dalibor Borák upozornil na dopad konference a její ohlas nejen mezi zahraničními účastníky a institucemi, úředníky správních orgánů v ČR, ale také v českých médiích (Český rozhlas, Česká televize, deníky, odborný tisk).
Dozorčí rada – Josef Panna, předseda dozorčí rady, upozornil členy valné hromady na kontrolní nález týkající se údajného systémového pochybení při organizaci a financování konference EFAP ze strany představenstva ČKA a potažmo předsedy ČKA. Z celkových nákladů na konferenci, které se pohybovaly okolo 2,5 milionů Kč, bylo více než 800 tisíc Kč hrazeno z rozpočtu ČKA, tedy z členských příspěvků. Dle Organizačního a jednacího řádu ČKA má být o investici nad 150 tisíc Kč informována dozorčí rada, která ale nebyla o takovém záměru představenstva informována předem. Podle dozorčí rady by měla Komora fungovat transparentně vůči svým členům. Josef Panna také zpochybnil smysluplnost podobných akcí pro řadové architekty.
Stavovský soud – Josef Smola, předseda Stavovského soudu, poděkoval členům tohoto orgánu za jejich činnost. Ke zprávě, která byla k dispozici v tištěné podobě, byl připraven odpovědět na případné dotazy.
Autorizační rada – Martin Tunka, předseda Autorizační rady rovněž odkázal na podklady, které jsou k dispozici všem autorizovaným architektům a nabídl v případě zájmu vysvětlení detailů.

Řády
Po vystoupení kandidátů do orgánů ČKA byly projednány změny ve vnitrokomorových řádech (plné znění viz příloha). U diskuse o soutěžním řádu se znovu po letech objevila připomínka k udělování většího počtu druhých či třetích cen v soutěžích, zatímco první cena není udělena. Praxe však ukazuje a diskuze na místě to potvrdila, že je nejlepším řešením ponechat porotě maximální prostor pro rozhodování.

Schválení rozpočtu na rok 2009
Jiří Merger vysvětlil nejdůležitější položky v hospodaření za loňský rok a představil rozpočet na rok 2009 jako vyrovnaný. Dozorčí rada však považuje příjmovou částku, vzhledem k finanční krizi, za nadsazenou a doporučuje uplatňovat šetrnou politiku hospodaření. Dalibor Borák ujistil přítomné, že představenstvo vždy věnuje pozornost čtvrtletním účetním uzávěrkám a v případě hrozících problémů lze vždy včas rozpočet upravit v závislosti na jejich výsledcích.

Diskuse
Konference EFAP

Josef Patrný se pozastavil na skutečností, že se konference zúčastnilo malé množství architektů a úředníků státní správy, kterým především byla konference určena. Zpochybnil proto také její dopad a smysl. Navrhl zároveň uložit představenstvu v usnesení valné hromady, aby vždy stanovovalo rozpočet větších investičních akcí dopředu. Podle vyjádření Josefa Panny se jedná o systémové selhání a navíc není vhodné čerpat prostředky z finančních rezerv Komory, protože by pak peníze mohly chybět na jiné zásadnější investice. Petr Velička, předseda pracovní skupiny pro konferenci EFAP, uvedl jako hlavní důvod konání konference nutnost vytvoření lepšího povědomí o architektuře a tím lepšího prostředí pro činnost architektů. Dalibor Borák je povinen do 30 dnů od obdržení kontrolního nálezu, který dozorčí rada předložila, připravit písemné vyjádření. V něm se mimo jiné objeví i zdůvodnění konání akce. Vzhledem k tomu, že se konference EFAP konají pravidelně v každé zemi předsedající EU, považovalo představenstvo za velmi důležité navázat na dosavadní aktivity fóra i v ČR a konferenci se rozhodlo zrealizovat. Od počátku se uvažovalo o nákladech překračujících 2 miliony Kč, které by však byly pokryty ze sponzorských příspěvků. Finanční krize bohužel omezila některé příjmy.
Rozpočet
Martin Peterka upozornil, že rozpočet na rok 2009 je schvalován valnou hromadou až v půli kalendářního roku, přestože se dle komorových řádů kryje kalendářní rok s rokem hospodářským. Navrhl zvážit změnu vnitřních řádů v tomto smyslu. Daňová poradkyně Edita Ševcovicová, která byla hostem Valné hromady, se zapojila do diskuse a uvedla, že hospodářský rok může začínat jakýmkoliv termínem, obvykle se ale začíná např. v pololetí. Petr Krejčí navrhl dát představenstvu úkol, aby se změnou zabývalo.
Interiéry kanceláře ČKA
V průběhu roku byly na žádost ČKA nákladem majitele objektu rekonstruovány jednací místnosti a vstupní prostory pražské kanceláře. Komora zakoupila nový mobiliář, který byl objednán na základě výsledků architektonické soutěže. Dokončovací práce stále probíhají a budou přizpůsobeny připomínkám uživatelů.
NF Arcus
V současné době byla pozastavena činnost nadačního fondu a uvažuje se o jeho transformaci.
Autorská práva
Vladimír Štulc považuje za nutné, aby se ČKA intenzivněji zabývala problematikou autorských práv architektů, která jsou neustále pošlapávána. Představenstvo se proto bude tématikou zabývat ještě hlouběji než doposud. Předseda Stavovského soudu uvedl, že se na jednáních tohoto orgánu často setkává s případy, kdy architekti sami porušují autorská práva a že jejich dodržování nemají dostatečně ošetřeno ve smlouvách. Věra Stránská z advokátní kanceláře, jež dlouhodobě spolupracuje s ČKA, odkázala na závěry mezinárodního sympozia o autorských právech, které organizovala ČKA v Brně. Z přednášek vyplynulo, že v zahraničí právníci s dodržováním autorských práv v architektuře také bojují a usilují o vyřešení většiny sporů mimosoudní cestou. Do sporů se pouštějí jen významnější kanceláře.
Finanční krize
Jiří G. Gebert předložil v písemné podobě několik témat k diskusi. Mezi nimi také text ke krizi českého předsednictví a finanční krizi, kterou by podle něj bylo vhodné řešit se zástupci Hospodářské komory, Transapency International, bankovním sektorem, dalšími organizacemi i konkrétními odborníky, kteří hledají věcná řešení. Problematikou se bude zabývat představenstvo ČKA.
Grand Prix architektů
Podle Vladimíra Štulce a Miloše Parmy by se ČKA měla aktivně podílet na organizaci a financování Grand Prix architektů. Rovněž touto výzvou se bude představenstvo ČKA zabývat.
Členství ČKA v UIA
Mezinárodní unie architektů pomohla ČKA při prosazování některých zákonů, zejména základního zákona o výkonu povolání a zároveň podporuje architekty v ostatních členských zemích. Výroky této organizace k soutěži na novou budovu Národní knihovny ČR však negativně ovlivnily soutěžení u nás. Mezi některými architekty tedy převažuje názor, že by ČKA neměla být členem UIA a částka určená na členský příspěvek (cca 6000 Eur ročně, které jsou hrazeny společně s Obcí architektů) by měla být využita smysluplnějším způsobem. Někteří naopak členství v této organizaci, s ohledem na její význam, doporučují.

Markéta Pražanová