1.
Prostor na webových stránkách www.cka.cz je poskytován bezplatně a může být využíván pro osobní prezentace autorizovaných architektů, respektive prezentace jejich obchodních společností.

2.
Uživatel je povinen zadat při registraci platné údaje dle registračního formuláře a tyto informace udržovat aktuální.

3.
Uživatel je povinen zasílat poskytovateli k odsouhlasení obsah prezentace dle článku 1 těchto podmínek.

4.
Je zakázáno publikovat jakýkoliv obsah, který je v rozporu se zákony ČR a mezinárodním právem, podporující rasovou či jinou nesnášenlivost, diskriminační, porušující autorská práva nebo poškozující dobré jméno provozovatele služby.

5.
Poskytovatel se zavazuje, že:

  • všechna uživatelem poskytnutá data budou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí straně
  • učiní všechny dostupné kroky, aby byla služba poskytována bez přerušení a o plánovaných výpadcích (např. z důvodu údržby systému) bude informovat předem

6.
Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah uživatelem publikovaných informací. Poskytovatel je oprávněn smazat takové publikované informace, které budou porušovat pravidla tohoto portálu nebo bude v rozporu s platnou právní úpravou či posláním tohoto webu. Právní odpovědnost poskytovatele za obsah informací uložených na tomto portálu vyplývá ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a je limitována rozsahem úpravy v § 5 zákona. Proto vyhodnocujeme případný rozpor dat uložených či jinak dostupných na tomto portálu s pravidly nebo s platnými právními předpisy na základě všech podnětů. Zjistíte-li, že některá informace uložená na portálu nebo jinak dostupná prostřednictvím portálu porušuje tyto podmínky anebo platné právní předpisy, upozorněte nás prosím na tuto skutečnost.

7.
Za případnou finanční či jinou újmu způsobenou ať už funkčností či nefunkčností služby nenese poskytovatel žádnou zodpovědnost.