Na této stránce naleznete veškeré informace jak pro autorizované osoby, tak pro pořadatele vzdělávacích aktivit.


Dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě patří do působnosti České komory architektů (ČKA) mimo jiné také podpora odborného vzdělávání a napomáhání šíření odborných informací.

Aktivní zapojení do programu celoživotního profesního vzdělávání (CŽV) nabývá v současné době stále více charakteru nutnosti, nicméně je založeno na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit.

Dvouletý cyklus CŽV předpokládá splnění minimálního počtu 72 bodů, a to 40 bodů v předepsaných oblastech a 32 bodů může být zajištěno aktivitami v jiných oblastech CŽV.

Autorizovaným osobám, které doloží splnění požadovaného počtu bodů, vydá ČKA osvědčení o absolvování CŽV s platností dva roky. U pojišťovny ČSOB může autorizovaná osoba uplatnit 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.


Jak se zapojit do CŽV?

1. Stáhněte si Formulář pro záznam absolvovaných aktivit.

2. Účastněte se vzdělávacích akcí a absolvujte činnosti a aktivity, viz. Seznam činností a aktivit.

Vzdělávací akce jsou pořádány ČKA nebo jinými subjekty (mohou být zpoplatněny). Všechny vzdělávací akce jsou hodnoceny body, které uděluje Certifikační rada.

Zde naleznete seznam vzdělávacích akcí pro rok 2021, 2020 a 2019.

3. Nasbírejte 72 bodů.

4. Zašlete vyplněný Formulář pro záznam absolvovaných aktivit, včetně  Čestného prohlášení  Kateřině Slané, e-mail: , tel.: +420 542 211 809, mobil: + 420 778 755 235.

5. Obdržíte osvědčení o absolvování CŽV a 50% slevu na spoluúčasti při profesním pojištění.


Informace pro pořadatele vzdělávacích akcí

V rámci systému celoživotního profesního vzdělávání funguje Certifikační rada, která provádí kontinuální posouzení vzdělávacích aktivit z hlediska přínosu pro autorizované architekty.

Certifikační rada určuje zařazení jednotlivých aktivit do oblasti vzdělávání a počet bodů započitatelných v rámci CŽV. Informace o akci jsou pak zveřejněny na webových stránkách ČKA, kde je k dispozici seznam certifikovaných aktivit a jejich bodové ohodnocení.

V případě zájmu o zařazení vzdělávací akce do celoživotního profesního vzdělávání :

1. Vyplňte formulář Základní informace o akci.

2. Kontaktujte Kateřinu Slanou, e-mail: , tel.: +420 542 211 809, mobil: + 420 778 755 235, které zašlete vyplněné informace.

Zde naleznete seznam vzdělávacích akcí pro rok 2021, 2020 a 2019.

Vybrané akce bývají také v komorovém Bulletinu ČKA (oficiální čtvrtletní periodikum, keré plní roli komorového zpravodaje) a Newsletteru ČKA (měsíčně rozesílaný Newsletter, který poskytuje členům ČKA informace o aktuálním dění v profesní organizaci a oboru).