Přetiskujeme další dotaz, který kancelář ČKA opakovaně obdržela od autorizovaných osob.


Před třemi lety jsem pracoval jako zaměstnanec v ateliéru (spol. s r. o.). Poté jsem složil autorizační zkoušky, z ateliéru odešel a po roce si s kolegy založil ateliér vlastní (spol. s r. o.). Majiteli původního ateliéru se nelíbí, že domy, které jsem kdysi navrhl nebo spolunavrhl u nich, prezentuji nyní na stránkách našeho nového ateliéru. Rád bych se tedy zeptal, zdali mám právo tyto návrhy prezentovat a za jakých podmínek?

Váš dřívější zaměstnavatel má pravdu, neboť v tom roce již platil nový autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – poslední změna proběhla v roce 2006 – zákon č. 216/2006 Sb.), který upravuje autorskoprávní ochranu tzv. „zaměstnaneckých děl“, jimiž se rozumí díla vytvořená pro zaměstnavatele v zaměstnaneckém poměru (§ 58 AZ). Z tohoto ustanovení plyne, že majetková práva k dílu (není-li výslovně dohodnuto něco jiného) vykonává zaměstnavatel. Osobnostní práva vám zůstávají zachována a máte právo být jako autor uváděn, avšak prezentovat toto dílo můžete pouze se souhlasem svého tehdejšího zaměstnavatele. Z této základní zásady jsou možné určité výjimky (například nevykonává-li předchozí zaměstnavatel majetková práva řádně). Jednotlivé případy však doporučujeme posuzovat individuálně.

Jiří Plos