Stanovisko k možnosti zpoplatnění disciplinárního řízení na ČKA – a to jednak z hlediska zavedení kauce, kterou by musel hradit stěžovatel, jednak z hlediska náhrady nákladů řízení, které by měl hradit neúspěšný účastník.


Stanovisko, které bylo na základě jednání představenstva ČKA dne 1. 7. 2014 uloženo zpracovat právnímu oddělení kanceláře.

Závěr
Za současného znění zákona o výkonu povolání není možné požadovat jakoukoli kauci jako podmínku pro zahájení disciplinárního řízení. Taková kauce je nadto v rozporu s podstatou disciplinárního řízení jako takového, kdy toto řízení je zahajováno z moci úřední, žalobcem je dozorčí rada, která tímto vykonává jednu z hlavních působností Komory, tedy dohlíží na řádný výkon profese autorizovaných osob.

Požadovat náhradu nákladů disciplinárního řízení je teoreticky možné, vyžadovalo by to však změnu zákona o výkonu povolání a v návaznosti na to úpravu v Disciplinárním a smírčím řádu. Bylo by také třeba si vybrat z několika variant, jak tuto náhradu nákladů určovat -  paušálně, podle skutečných nákladů, podle počtu úkonů nebo kombinací předchozího.

Celý text v PDF ke stažení >>