Účinnost původních Pražských stavebních předpisů schválených jako nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy byla rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj pozastavena ke dni 16. 1. 2015. MMR stanovilo Hlavnímu městu Praze lhůtu 15 měsíců na zjednání nápravy rozporů nařízení se zákonem, které MMR spatřovalo zejména v nedostatku notifikace předpisu podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Nyní, po úspěšné notifikaci, byly PSP konečně radou hlavního města schváleny s účinností od 1. 8. 2016.

Upravený návrh Pražských stavebních předpisů (dále jen „PSP“) předložený v srpnu 2015, který byl zpracováván pod vedením Matěje Stropnického, nebyl radními schválen. Další návrh byl předložen přímo primátorkou Adrianou Krnáčovou. Tento byl schválen a zaslán Evropské komisi k notifikaci. Evropská komise podala k PSP připomínky, na základě kterých došlo k dílčím změnám návrhu. Nové PSP byly nakonec ve formě nařízení schváleny radou hlavního města dne 27. 5. 2016. Účinnosti mají PSP nabýt dne 1. 8. 2016.

Nové PSP mají po vzoru stavebních předpisů západoevropských metropolí reflektovat veškerá specifika hlavního města. Důraz má být kladen na kvalitu veřejného prostranství, potřebu zohlednit místní podmínky i koordinovat výstavbu na více stavebních pozemcích, ale také na zachování kvality prostředí a na hospodárné využívání území. Jejich příprava byla zároveň koordinována s přípravou metropolitního plánu.

Níže uvádíme, podle jakých právních předpisů bude na území hlavního města posuzována projektová dokumentace. Přehled vychází z přechodného ustanovení § 85 PSP.

Projektová dokumentace

Příslušný právní předpis

Zpracovaná

Předložená

stavebnímu úřadu

do 30. 9. 2014

do 30. 9. 2016

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy

od 1. 10. 2014 do 15. 1. 2015

do 15. 1. 2017

Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy

od 16. 1. 2015 do 1. 8. 2016

do 1. 8. 2017

Vyhláška č. 501/2006 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb.

 

Od 1. 8. 2016

PSP

Bude-li starší projektová dokumentace předložena stavebnímu úřadu po příslušných datech, posuzuje se vždy podle nových PSP.

Úplné znění nových PSP i s důvodovou zprávou můžete najít zde: http://www.iprpraha.cz/psp