Praktické informace k výkonu profese architekta v době nouzového stavu.


 • 13. 5. 2020 - Informace o přijatém zákonu označovaném jako „lex covid“, který směřuje ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, připravené advokátní kanceláří Frank Bold.
 • 23. 4. 2020 - ČKA oslovuje zástupce měst a obcí s výzvou vytvořit konzultační tělesa složená z místních architektů a urbanistů, kteří poradí, jak čelit novým požadavkům na veřejný prostor v souvislosti s pandemií COVID-19. Výzva zástupcům měst a obcí.
 • 20. 4. 2020 - Galerie Jaroslava Fragnera se chystá po ukončení nouzového stavu uspořádat  debatu u kulatého stolu na téma Jak architektura může napomoci restrukturalizaci ekonomiky a jak tato výzva promění vnímání architektury pro společnost, ale i pro architekty samotné - jak v ČR, tak globálně.“ Sekretář ČKA Milan Kopeček k tomu sepsal své zamyšlení, které najdete zde.
 • 16. 4. 2020 - Na webových stránkách Finanční správy je k dispozici formulář, po jehož vyplnění a odeslání Vám bude vyplacen kompenzační bonus pro OSVČ (a také svobodná podnikání) ve výši 500,-Kč/den, maximum 25 tisíc Kč. Podmínkou vyplacení bonusu je skutečnost, že Vaše podnikání bylo ohroženo, omezeno nebo zasaženo pandemií koronaviru. Bonusový příspěvek podléhá kontrole finančního úřadu po dobu 10ti let. Formulář ke stažení naleznete zde.
 • 15. 4. 2020 - Představenstvo ČKA rozhodlo vzhledem ke stávající epidemiologické situaci vyjít vstříc těm, kteří dosud neuhradili členské příspěvky za rok 2020. Více informací naleznete zde.
 •  14. 4. 2020 – V minulém týdnu proběhlo jak zasedání představenstva tak Stavovského soudu ČKA online (zápis z diskuze představenstva najdete zde). Kancelář ČKA připravuje návrhy změny Organizačního, jednacího a volebního řádu a Disciplinárního řádu a smírčího řádu ČKA, které umožní i v budoucnu využívat některé nástroje dálkové komunikace, které se při jednání osvědčily.
 • 9. 4. 2020 - Využijte nabídky The Architecture Foundation, která na svém webu od 6. 4. do 27. 8. uveřejní stovku rozhovorů, přednášek a dalších příspěvků z oblasti architektury
 • 1. 4. 2020 – Nový web věnující se české architektuře www.archizoom.cz zveřejnil analýzu možných ekonomických dopadů krize na profesi architekta. S textem se můžete seznámit zde a s reakcí předsedy ČKA Jana Kasla pod tímto odkazem.
 • 26. 3. 2020 – Další advokátní kanceláře nabízejí svou pomoc podnikatelům v krizi. Skupina advokátů připravila webové stránky https://pravovrousce.cz/, na kterých lze najít řadu užitečných vzorových smluv a dokumentů a rovněž návodů, jak postupovat v situacích, které mohou při podnikání v souvislosti se stavem nouze nastat.
 • 24. 3. 2020 – Souhrn informací o změnách v povinnosti platby daní a dalších plateb a poplatků v souvislosti s nouzovým stavem v ČR. Více informací.
 • 24. 3. 2020 – Informace o možnosti dopadu nouzového stavu v ČR na plnění uzavřených smluv. Více informací.
 • 20. 3. 2020 - Advokátní kancelář Frank Bold nabízí bezplatnou online poradnu pro členy ČKA, kteří řeší právní komplikace plynoucí ze současné karantény a omezení podnikání a cestování. Poradna je k dispozici i pro další občany a samosprávu. Více informací.
 • 19. 3. 2020 - Všechny služby autorizovaným architektům od společnosti MARSH jsou nadále zajištěny v plném rozsahu prostřednictvím telefonické a elektronické komunikace. Více informací.
 • 19. 3. 2020 -  Možnosti řešení zvýšeného rizika kybernetického útokuVíce informací.

_____________________________________________________________________________________________

Dne 12. března 2020 byl po 14 dnech váhání vyhlášen nařízením Vlády ČR na 30 dní nouzový stav, následovaný usnesením vlády z 15. března 2020 o omezení volného pohybu obyvatel, s účinností od 16. do 24. března 2020. Jde o opatření přijatá z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Jak se tato mezení dotýkají výkonu naší profese?

Nadále je možné cestovat za účelem výkonu podnikatelské činnosti i do zaměstnání. Sem se řadí cesty do kanceláře i za klienty. Doporučujeme, abyste své osobní schůzky omezili na minimum a využívali zdarma dostupné platformy pro konference online, například službu ZOOM. V případě nutnosti osobního kontaktu na úřadě či kontrolních dnech na stavbách doporučujeme cestování osobním vozidlem a používání hygienických pomůcek.

Orgány veřejné správy mají nařízením omezené úřední hodiny na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodin. Fungování stavebních úřadů by však nemělo být v zásadě omezeno a stav nouze by neměl mít dopad na plynutí správních lhůt. Nadále je možné konat např. místní šetření za účasti méně jak 30 osob a s respektováním zvýšených hygienických opatření. Ke komunikaci s pracovníky úřadů využijte v maximální míře telefonický a elektronický kontakt.

Rady obcí a krajů mohou nadále jednat. Lze připustit účast zástupce formou dálkového připojení (online videokonference), takto přítomný člen orgánu může rovněž hlasovat.  Zasedání zastupitelstev lze konat pouze výjimečně v případech, kdy je nutno jednat o záležitostech souvisejících s krizovou situací. Je tedy např. nutno počítat s odložením vydání územně plánovací dokumentace.

Organizátorům vyhlášených architektonických soutěží mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek doporučujeme zvážit umožnění zasedání poroty, a to včetně hodnotícího zasedání, formou videokonference. Pro konzultaci jednotlivých případů se obracejte na právní oddělení kanceláře ČKA.

Zcela jistě se v plánovaném termínu 18. dubna 2020 nebude konat Valná hromada ČKA, o jejím novém termínu nelze dosud zodpovědně rozhodnout. Pravděpodobně by se mohla konat s minimálně jednoměsíčním odkladem koncem května či na počátku června, ale bude záležet na vývoji epidemiologické situace v ČR.

Představenstvo 3. března 2020 ještě stačilo přijmout všechny potřebné dokumenty pro Valnou hromadu a vy byste je měli dostat elektronicky v příštích dnech. 18. dubna sice vyprší mandát čtyřem členům představenstva, ale usnášeníschopnost i možnost přijímat usnesení kvalifikovanou většinou je zachována. Odklad VH minimálně o měsíc či dva by neměl v zásadě ovlivnit funkčnost ČKA ve všech jejích hlavních oblastech činnosti. Kancelář zajišťuje provoz i v nastalé obtížné situaci, snažíme se přenést jednání na virtuální konference. Obracejte se na nás prosím telefonicky a e-mailem.

Doufáme, že i vy procházíte tímto nelehkým obdobím bez velkých ztrát, především ve zdraví vlastním i vašich blízkých a bez finančních problémů. Nedodržení termínů odevzdání či ztrátu některých projektů se nám jistě podaří dohnat v dalších měsících. Nevíme, na jak dlouho pandemie přibrzdí v celku dobře nastartovanou konjunkturu ve stavebnictví, ale měli bychom se poučit z dnešní situace, abychom naivně nespoléhali na světlé zítřky a počítali s podobnými riziky i do budoucna. Globální stav životního prostředí představuje jednu z možných budoucích výzev, kdy však nepomůže ani karanténa či dostatek respirátorů. Věříme, že nás nečeká hluboká krize jako v letech 2008 až 2012, že stavebnictví, a tedy i naše profese, překoná důsledky pandemie a my nebudeme řešit základní existenční otázky. Architekti mohou využít možnosti podat daňové přiznání a uhradit daňovou povinnost až s tříměsíčním zpožděním, tedy do 1.  července 2020. Je také možné požádat zpětně o prominutí zálohy na daň 2020, která byla splatná k 16. březnu. Navrhnu jako předseda ČKA, aby představenstvo na svém nejbližším zasedání jednalo o prominutí penále za pozdní úhradu členského příspěvku za rok 2020.

O vývoji situace v našem oboru vás budeme plynule informovat na webu ČKA.

Za představenstvo a kancelář ČKA 

Jan Kasl, předseda

 

V Praze dne 17. března 2020