V této sekci zveřejňujeme upozornění na veřejné zakázky na architektonické služby zadávané jinak než s využitím architektonické soutěže.
Zadavatelé, kteří mají zájem o zveřejnění své veřejné zakázky, mohou zaslat požadavek na e-mail .
Za obsah zadávací dokumentace ČKA neodpovídá.


Zadavatel touto výzvou k podání portfolia (dále jen „výzva nebo výběrové řízení“) vyzývá dodavatele k předložení svého portfolia za účelem zařazení do veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Novostavba nebo přestavba objektu č. p. 143 v Benešově u Semil pro služby sociální péče Tereza, příspěvková organizace“ (dále jen „VZMR“), v rámci které budou vybraní dodavatelé následně vyzváni k podání nabídek ke zpracování urbanisticko-architektonického řešení stavby. Cílem je vybrat 3 architektonická studia, která zpracují již konkrétní návrh pro danou lokalitu.

Lhůta pro doručení žádosti o účast: 17. 01. 2022 10:00

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Mateřská škola Sicherova“, jež má být vystavěna na pozemku parc. č. 2575/27, k. ú. 731 226 Kyje LV 1613 o celkové výměře 15 646 m2.

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2022 12h.