23.01.2015

Stanovisko ČKA k aktuální situaci, týkající se pražských stavebních předpisů

Česká komora architektů se znepokojením sleduje dění, týkající se pražských stavebních předpisů.

07.01.2015

Honorář architekta dle českých stavebních standardů

ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.

22.12.2014

Vyjádření ČKA k aktuální situaci ohledně pražských stavebních předpisů

Česká komora architektů (ČKA) se znepokojením sleduje události posledních dnů, které se týkají pražských stavebních předpisů a které hrozí vážným narušením stability právního prostředí pro projektování a výstavbu v Praze.

14.11.2014
03.01.2012

Stanovisko a náměty ČKA k přípravě nové kategorizace znaleckých oborů a odvětví

Základní výhrady k dosavadní struktuře znaleckých oborů a odvětví, jakož i k rozhodování o zápisu do seznamu soudních znalců přednesli zástupci ČKA na několika setkáních s představiteli Ministerstva spravedlnosti. Dosavadní nomenklatura prakticky zcela eliminovala architekturu a související obory a rozpustila ji do „stavebnictví“.

27.04.2010

Obecné stanovisko ČKA k normativní úpravě zadávání veřejných zakázek

Způsob zadávání veřejných zakázek v ČR je často v rozporu s principem transparentnosti, veřejné kontrolovatelnosti, úspornosti a hospodárného nakládání se svěřeným majetkem. Zlepšení současného stavu však nelze dosáhnout pouze změnou zákona či jiných právních norem, které to upravují. Doporučující návrhy České komory architektů jsou popsány v obecném stanovisku ČKA.

10.12.2009

Dopis předsedy představenstva ČKA ministrovi kultury v souvislosti s realizací výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje

Předseda představenstva ČKA dopisem apeluje na ministra kultury s žádostí o podporu realizace výstavby Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje podle projektu ateliéru Kuba Pilař Architekti. V dopise uvádí protiargumenty v reakci na prohlášení hejtmana Moravskoslezského kraje.

01.10.2009

Stanovisko k ochraně autorských práv ke stavbám jakožto rozmnoženinám autorského díla v reklamě

Stále častěji se lze v praxi setkat s případy využití kvalitního architektonického díla – stavby (ve smyslu autorského zákona rozmnoženiny autorského díla) pro reklamní účely jiných subjektů než architektů a stavebních společností a pro jiné výrobky, než stavební.

10.07.2009

Stanovisko ČKA k postupu politické reprezentace Moravskoslezského kraje při zadání zakázky na Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě

Česká komora architektů byla informována o rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje nezadat veřejnou zakázku na vybudování Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě vítězům architektonické soutěže, architektům Ladislavu Kubovi a Tomáši Pilařovi [Ateliér Kuba Pilař Architekti] se zdůvodněním o příliš vysokých investičních nákladech. Náhradou za zadání zakázky na základě velmi hojně a bohatě obsazené architektonické soutěže má být jiný způsob zadání zakázky.

09.07.2009

Stanovisko České komory architektů k postupu Ministerstva kultury ČR a Muzea umění Olomouc při zadávání veřejné zakázky (soutěže o návrh) na Středoevropské fórum Olomouc

Česká komora architektů oznamuje autorizovaným architektům a dalším zainteresovaným osobám, že Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, se sídlem Denisova 47, 771 11 Olomouc, připravuje v součinnosti s Ministerstvem kultury České republiky zadání veřejné zakázky (soutěže o návrh) na „Středoevropské fórum Olomouc“, které je v rozporu s euroatlantickými soutěžními standardy a je neregulérní.