20.05.2009

Prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb

Česká komora architektů, Národní památkový ústav a Státní fond životního prostředí se dohodly na tomto společném prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb:

30.04.2009

Stanovisko ČKA k novelizaci zákona o výkonu povolání

ČKA zásadně nesouhlasí s novelizací zákona o výkonu povolání, na základě níž by ČKAIT byla oprávněna udělovat autorizaci pro obor architektura (název oboru „architektura a stavitelství“). ČKA navrhuje v § 5 odst. 3 písm. a) nahradit navrhované znění zněním: „stavitelství“. Obdobně zásadně nesouhlasí s přechodným ustanovením Čl. I bod 1 písm. a) a požaduje vypustit z textu slova „architektura a“. Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, podala poslankyně Hana Orgoníková.

09.04.2009

Stanovisko ČKA k rozsahu oprávnění architekta projektovat speciální části projektu

Vzhledem k opakujícím se dotazům architektů i pracovníků stavebních úřadů vydala v roce 2003 Česká komora architektů následující stanovisko k rozsahu oprávnění architektů při zpracování speciálních částí projektové dokumentace. Protože se dotazy objevují znovu, rozhodli jsme se kompletní znění nyní již aktualizovaného textu znovu přetisknout.

12.03.2009

Stanovisko ČKA k záměru vykácet aleje podél pozemních komunikací

V souladu se svými dlouhodobě sledovanými cíli a postoji k péči o krajinu v urbanizovaném prostředí i mimo něj, jakožto součásti kulturního dědictví, vydává Česká komora architektů k současnému záměru vlastníků a správců alejí stromořadí podél silnic I., II. a III. třídy toto stanovisko: