Ze srovnání absolventských prací vyšli nejlépe mladí architekti z FA ČVUT v Praze.


Ojedinělá Přehlídka diplomových prací, kterou již 16. rokem pořádá Česká komora architektů (ČKA), zná vítěze. Do prestižní soutěže se letos přihlásilo 84 studentů z celé republiky. Pětičlenná porota shledala necelou stovku prací jako nezvykle vyrovnanou a o výsledcích diskutovala dlouhé hodiny. Nakonec ocenila celkem šest studentů ze čtyř vysokých škol. Hned tři ocenění jsou přitom absolventi Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze (FA ČVUT).

Česká komora architektů každoročně pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zařazeném na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním. Cílem přehlídky je porovnání kvality na jednotlivých vysokých školách stejně jako možnost představit práce čerstvých absolventů veřejnosti. Z atraktivního srovnání absolventských prací v letošním roce zabodovali především mladí architekti z FA ČVUT v Praze. Po jednom ocenění si dále odnesla Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta architektury z brněnského Vysokého učení technického a pražská UMPRUM.

Porotu přitom překvapila neobvyklá vyrovnanost všech prací. Žádná z nich se od počátku hodnocení neprofilovala jako jasný vítěz a všechny projekty tak byly podrobeny důkladné kritické diskusi. Odborná porota zastoupená třemi architekty (Petr Janda, Jaromír Kročák a Jan Magasanik), krajinářskou architektkou (Eva Wagnerová) a teoretikem architektury (Jakub Potůček) nejprve zúžila okruh posuzovaných projektů – z necelé stovky přihlášených prací vybrala 34 návrhů, které postoupily do 2. kola. A jak Přehlídku diplomových prací hodnotí přímo předseda poroty? „Když se tak zpětně zamýšlím nad tím, co všechny práce spojovalo a bylo jim bytostně vlastní, musím říci, že Rostislav Švácha měl, vlastně stále má, pravdu, když tvrdí, že české architektuře vládne étos přísnosti. Právě ona, ‚česká přísnost‘ byla společným jmenovatelem letošního ročníku Přehlídky diplomových prací,“ shrnuje 16. ročník soutěže Jakub Potůček.

Realita versus vize, to je, oč tu běží!

 Zatímco stálicí předešlých ročníků byly spíše vizionářské projekty, letos porota vsadila rovněž na práce vycházející z poměrně běžných zadání, s nimiž se většina architektů ve své praxi potýká. Ty komisi zaujaly hlavně svou propracovaností, která by si mnohdy nezadala ani se zkušenějšími architekty: „Vystavené práce vykazují pozoruhodnou míru kvality, ať už přímo či nepřímo ovlivněnou osobností školitele,“ připomíná Jakub Potůček, že role vedoucího ateliéru sehrává ve formování budoucího architekta zásadní roli. 

 První cenu a Hlavní cenu společnosti Goldbeck získala absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance. Přestože je bytový dům poměrně častým zadáním, jeho výsledná podoba je dnes málokdy zcela v intencích architekta. Do hry vstupuje především záměr investora hnaný finančními motivy. Projekt studentky Michala Kuzemenského si přitom pohrává s ideou bytového domu bez tohoto zatížení, což dle poroty jednoznačně přispělo ke kvalitě a komplexnosti řešení. 

V pořadí druhým oceněným projektem je Základní škola v Květnici z pera Kateřiny Šebestové, rovněž absolventky z ateliéru Michala Kuzemenského z FA ČVUT v Praze. Porota ocenila především citlivý přístup mladé architektky k dané lokalitě a zužitkování všech předností tohoto místa, odrážející se např. v zakomponování přilehlého rybníku do areálu školy.

Třetí příčka náleží Andree Šrolové (FA VUT v Brně, vedoucí práce Jan Mléčka) za projekt Být v krajině, v němž autorka do prostředí čedičových lomů umisťuje architektonické objekty. Jako inspirace jí posloužily barokní krajinné kompozice na území Jičínské kotliny.

Zvláštní cena společnosti Cegra putuje do rukou Ivy Matějovské za aktuální téma Konverze železniční opravárenské haly nádraží Bubny v Praze. Budoucnost významného industriálního komplexu, který se jeho vlastník po sejmutí památkové ochrany rozhodl zbourat, je velmi nejistá. Jednou z šancí na záchranu podobných objektů přitom může být jejich konverze. O životaschopnosti tohoto konceptu se přitom můžete přesvědčit právě ve studii Ivy Matějovské z Fakulty stavební ČVUT v Praze (vedoucí práce Tomáš Šenberger).

František Vorel, jenž získal Zvláštní cenu Českých center, se ve svém diplomním projektu woody – Kondominium pro New York věnuje tzv. vertikální farmě v prostředí proslulé High Line. Navržená budova ukazuje možnosti pěstování potravin v rámci bytové stavby ve městech. Kromě zelené střechy se student Vladimíra Sitty z FA ČVUT zabývá rovněž možnostmi pěstování potravin na fasádě domu.

Čestné uznání porota udělila Janu Drškovi za Cestu sedmi kostelů. Projekt z prostředí středních Čech si klade za cíl oživit některé zanedbané lokality a obnovit tradici poutních míst. Absolvent pražské UMPRUM z ateliéru Jana Šépky vytyčil trasu, která nepřímo propojuje 14 obcí od Plaňan až po Nymburk.

Předáním cen to nekončí!

Jak jsou čerství absolventi architektury, urbanismu či krajinářské architektury zdatní, můžete konec konců posoudit sami v pražském sídle České komory architektů až do 10. listopadu 2015. V následujících měsících budou studentské práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na zúčastněných vysokých školách. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.

TZ ke stažení >>
Více informací včetně autorských zpráv a hodnocení poroty k oceněným projektům naleznete v příloze >>

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

KONTAKT PRO MÉDIA
Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected], mobil: +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA
Na novém portálu www.cka.cz a na Facebooku.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů jsou zveřejněny na webu www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.