V květnu 2015 Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně rozhodl, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit závazné technické normy. To by se však s připravovanou novelou tohoto zákona podle návrhu Sněmovního hospodářského výboru mělo změnit.


V květnu 2015 Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně rozhodl, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit závazné technické normy. Rozhodnutí soudu se opíralo zejména o to, že ve stávajícím stavebním zákoně je výslovně uvedeno[1], že přístup k závazným normám má být bezplatný. To by se však s připravovanou novelou tohoto zákona podle návrhu Sněmovního hospodářského výboru mělo změnit. Výbor totiž v listopadu navrhl tento odstavec z novely stavebního zákona zcela vypustit.

Je krajně nevhodné, že tento návrh byl do zákona navržen až Sněmovním hospodářským výborem a neprošel tak řádně procesem připomínkování, jehož účastníkem byla jak Česká komora architektů (ČKA), tak Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). S návrhem naopak dotyčný výbor přišel až po tom, co NSS rozhodl, že ÚNMZ musí závazné technické normy zveřejnit bezplatně. Obejití obou profesních komor a dalších organizací zahrnutých do připomínkového řízení, z tohoto důvodu považujeme za přinejmenším zarážející.

Záměrem je navíc normy udržet nejen zpoplatněné, ale dokonce poplatky za přístup k nim zvýšit. To považuje Česká komora architektů (ČKA) za zcela nepřiměřené a připojuje se tak k dalším profesním organizacím, které se již proti zpoplatnění norem vyslovily. Přístup k závazným normám je přitom pro výkon profese architekta a dalších specialistů z oboru zcela klíčový. Zpoplatnění norem proto považujeme za závažný problém, který opět do značné míry komplikuje již tak složitý stavební proces. Česká komora architektů aktuálně jedná se sněmovními výbory v otázkách legislativy spojené s profesí architekta a téma závazných norem bude bezesporu jedním z témat těchto diskusí.

TZ ke stažení >>

 

 

 


[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 196, odst. 2: „Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.“