ČKA a ČKAIT představují Program pro stanovení hodnoty projektových prací.


Co mají společného justiční areály v Praze a Brně, Národní centrum duševního zdraví v Klecanech či most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku? Ve všech případech se jedná o stavby realizované na základě veřejné zakázky, které svojí kvalitou ani zdaleka nedopovídají vynaloženým veřejným prostředkům. Kdyby na začátku těchto realizací stála dobře vypsaná veřejná zakázka a byla pečlivě zvážena kritéria výběru zhotovitele projektových a inženýrských prací, nemuselo k nesmyslnému mrhání veřejných financí vůbec dojít. Kvalita přitom není pouze zástupným estetickým problémem. Kromě budoucích vícenákladů vzniklých provozem může její nedostatek přinést i ohrožení života, jak dokazuje zřícení vilémovského silničního mostu během jeho rekonstrukce, při níž zemřeli čtyři lidé. Pojem „neriziková cena“ zde nabývá na větší naléhavosti, než kdy dříve.

Předseda ČKA Ivan Plicka dodává: „Vládou schválená Politika architektury a stavební kultury ČR počítá i s opětovným zavedením honorářových řádů do naší legislativy. To by mimo jiné vedlo i ke stanovení ceny stavby i ceny projektových prací, pod které je už rizikové jít. Příkladem je aktuálně připravovaná novela zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Věříme, že naše úsilí přispěje především k ochraně spotřebitele – a tím jsme v případě veřejných zakázek my všichni.“

Nový zákon: naděje pro efektivnější zadávání veřejných zakázek?

ČKA i ČKAIT se společně s ostatními profesními komorami zřízenými zákonem nedávno staly oficiálním připomínkovým místem v rámci legislativního procesu a mají tak lepší možnosti participovat na přípravě zákonů, které se jejich činnosti týkají. Jako pozitivní v tomto směru vnímáme, že nově připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek (ZVZ), jenž by měl vejít v účinnost začátkem příštího roku, opouští hledisko nejnižší ceny ve prospěch zohlednění kvalitativních kritérií.

„Současná legislativa upravující veřejné zakázky je pro města a obce, zejména pak ty malé, které nemají dostatečný aparát, velmi složitá. Připravovaný právní předpis má zohlednit zkušenosti měst a obcí, celý proces zadávání zjednodušit a zadavatelé by neměli být zatěžování zbytečnou administrativou,“ popisuje pohled samospráv předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a doplňuje: „Jsme proto rádi, že Ministerstvo pro místní rozvoj těmto praktickým podnětům měst a obcí naslouchá. Chystaný zákon se proto snaží kromě nezbytného sladění tuzemské legislativy s evropskými směrnicemi také o kultivaci zadávání, včetně záměru vyloučit dodavatele, který předchozí zakázku na stavbu zkazil nebo nedokončil, a hlásí se do další zakázky na její dostavbu.“

V  souvislosti s připravovaným ZVZ ČKA A ČKAIT navrhují zavedení tzv. kalkulačního vzorce, který dokáže rozpoznat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, za níž není možné získat kvalitní projekt. ČKA i ČKAIT také navrhují zpřísnění postihu těch účastníků řízení, kteří se do něho přihlásí s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, tedy to, aby takoví účastníci byli zadavatelem z účasti vyloučeni, nedokáží-li jimi předloženou cenu uspokojivě vysvětlit.  

Cesta za stanovením nerizikové ceny je však značně trnitá. Předseda ČKAIT Pavel Křeček upozorňuje na řadu mýtů, které na stavebním trhu figurují: „Ve společnosti je zakotveno několik floskulí. Mezi nejzávažnější patří, že projektanti navrhují drahé stavby, aby měli vysoké honoráře, protože čím dražší stavba, tím vyšší honorář projektanta. Nebo také to, že závazný honorář je kartelovou dohodou prosazovanou Komorami. Slýcháme i to, že nízká cena nevadí, že naopak vede ke zlepšení situace na trhu. Nic z toho není pravda, je nyní na nás, abychom se pokusili veřejnosti objasnit, jak je tomu ve skutečnosti.“

Odborná pomoc při vypsání veřejné zakázky na projektové práce

Výraznou pomoc při vypisování veřejných zakázek poskytují architekti a inženýři zadavatelům již nyní. Na konci roku 2014 na společné tiskové konferenci obě Komory nabídly veřejné správě zpracování manuálu pro veřejné zakázky, který bude obsahovat jasnou definici rozsahu a obtížnosti stavebních a projektových prací, a zároveň – v případě projektových prací - i jejich časovou a finanční náročnost. O manuál následně projevilo velký zájem Ministerstvo pro místní rozvoj a aktuálně obě Komory jednají o jeho zadání tak, aby bylo možné vypracovaný dokument následně zařadit například do systému prováděcích předpisů k novému ZVZ.  

Praktickým výstupem spolupráce obou komor je také vytvoření on-line Programu pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností. Aplikace ve formě „kalkulačky“ je dostupná na webových stránkách obou Komor (www.cka.cz, www.ckait.cz). ČKA i ČKAIT si od její existence slibují zavedení systému kvalitního a odborného výběru zhotovitele veřejné zakázky. Rozpoznání dobře sestavené nabídky účastníků výběrového řízení obě stavovské organizace považují za zcela klíčové, neboť dokáže včas odhalit na první dojem výhodnou nabídku, která však později naroste o vícenáklady, jež mnohdy převyšují i plánovanou cenu celé realizace.

Jak program funguje?

Aplikace stanoví potřebnou hodinovou dotaci nezbytnou pro projektové činnosti architektů a inženýrů podle typu, kategorie obtížnosti a předběžné ceny pozemní a krajinářské stavby. Je vhodná jak pro veřejné zakázky, tak pro privátní investice. Hodnoty hodinové dotace přitom odpovídají nutné časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby nebo její části v souladu s příslušnými právními předpisy (například stavební zákon, související závazné předpisy, technické normy atd.).

Program nabízí možnost výběru kategorie náročnosti stavby nebo její části, zahrnutí honoráře hlavního projektanta do celkového rozpočtu, zadání průměrné hodinové sazby projektové kanceláře apod. Aplikaci bez nutnosti jakékoliv registrace může používat kdokoliv – jak soukromý, tak veřejný investor. K dispozici je na webových stránkách obou komor na následujících odkazech:

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/stanoveni-hodnoty-projektovych-praci

http://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e3239703953576b6d776a4c5a582f6f72394f7a31305577364d37307a71386930424934665a6f727656694a7968566251554d6d72334b4e6b652f#a

Tisková zpráva ke stažení