Německo nedávno informovalo Evropskou komisi o skutečnosti, že nebude rušit systém honorářového řádu pro architekty a inženýry (HOAI).


Evropská rada architektů (ACE) Německu současně vyjadřuje svoji podporu při jeho snaze o zachování HOAI. Během poslední valné hromady ACE (22- 23. dubna 2016) členské organizace diskutovaly o honorářích architektů z evropské perspektivy a všestranně podpořily německý systém HOAI, jenž je považován za nástroj, který je jak v zájmu klientů, tak veřejných orgánů, a je rovněž možné jej považovat za nejvhodnější prostředek k nárůstu kvality vystavěného prostředí.

V červnu 2015 zahájila Evropská komise řízení proti Německu pro porušení práva, a to z důvodu že německé minimální povinné tarify pro architekty a inženýry (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) údajně porušují Směrnici o službách tím, že zabraňují architektům a inženýrům z ostatních členským států se usazovat a svobodně poskytovat služby v Německu. Evropská komise uvádí, že HOAI omezuje přístup na německý architektonický trh a tak narušuje hospodářskou soutěž v EU. V únoru 2016, navzdory předchozí komunikaci mezi Evropskou komisí a Německem, kdy Německo tvrdilo, že HOAI není diskriminační, protože platí rovnocenně pro všechny odborníky působící v Německu, učinila Evropská komise další kroky ve svém řízení o nesplnění povinnosti a zaslala své stanovisko. To říká, že pokud se Německu nepodaří napravit situaci zrušením těchto tarifů, může se Evropská komise rozhodnout, že předloží německý případ k Soudnímu dvoru Evropské unie.

ACE pozorně sleduje různé honorářové řády v Evropě a vyjadřuje vážné znepokojení nad tímto postupem a odstraňováním všech forem honorářových řádů pro architekty. ACE tvrdí, že honorářové řády, a konkrétně HOAI, nepředstavují překážku volného usazování architektů a poskytování architektonických služeb v Evropě. ACE na základě statistik získaných prostřednictvím dvouleté Sektorové studie dále tvrdí, že přeshraniční služby nejsou žádným způsobem negativně ovlivněny přítomností honorářových řádů v dané zemi. ACE naopak pevně věří, že tato pravidla slouží k obecnému zájmu:

  • Pro zákazníky nabízejí honorářové řády množství výhod: transparentnost poplatků a souvisejících služeb pro každého, jistotu nákladů za projektovou činnost, konkurenci založenou na kvalitě a ne na ceně, garanci kvalitních a pozitivních výsledů s minimální rizikem sporu.
  • Co se týká architektů, jsou honorářové řády zvláště důležité při pomoci malým a středním podnikům. Kromě toho neexistuje žádný důkaz o tom, že fixní poplatky brání architektům usadit se a poskytovat jejich služby i v jiném členském státu. Jako hlavní důvody, proč se architekti nestěhují do cizích zemí, respondenti sektorové studie ACE uvedli nedostatečné jazykové dovednosti a neznalost stavebních předpisů – místní honorářové řády přitom nebyly považovány za hlavní problém. Naopak diskuse, která proběhla během valné hromady ACE, ukázala, že honoráře můžou být dokonce hnacím mechanizmem, protože nejsou jen povinnými tarify, ale poskytují užitečné popsání služeb a návodu k poskytování těchto služeb.
  • Kromě toho nedávná zkušenost v zemích, kde byly již honoráře odstraněny, ukázala případy, kdy soudy již nemají žádný základ, na kterém by mohly provést znalecký posudek během soudního sporu. Stejně tak veřejné orgány nemají žádné podklady, které by mohly využívat k vytváření rozpočtu pro veřejné zakázky.

Proto ACE došla k závěru, že honorářové řády včetně HOAI, nepředstavují překážku při usazování a poskytování architektonických služeb zahraničních architektů v Evropě. Stejně jako zrušení povinných honorářových řádů v jiných členských státech nevedlo v minulosti ke zvýšení přeshraniční činnosti a usazování zahraničních architektů. Ze všech těchto důvodů a vzhledem k některým negativním účinkům úplné deregulace, členské organizace ACE oceňují německý model a podporují Německo ve sporu s Evropskou komisí. ACE chápe potřebu důsledného provádění předpisů týkajících se vnitřního trhu EU, vyzývá nicméně Evropskou komisi a členské státy, aby odolaly nežádoucím deregulačním tendencím. ACE je přesvědčeno, že deregulace v architektonickém odvětví nemůže vést k růstu, protože růst tohoto odvětví záleží pouze na úrovni investic do stavebního trhu. Klíčovou otázkou pro hospodářský růst architektonického odvětví je spíše kvalita projektových činností, jíž lze dosáhnou a udržet ji i bez ohledu na snahy o jakoukoliv regulaci profese.

TZ ke stažení >>