Vysoké učení technické v Brně (VUT) zrušilo soutěž o návrh na budovu Fakulty výtvarných umění, ČKA mu nabízí pomoc při vypsání nové.


Tisková informace ze dne 22. července 2013

Vysoké učení technické v Brně (VUT) zrušilo soutěž o návrh na budovu Fakulty výtvarných umění. Vyplývá to z dopisu, který dne 12. 7. 2013 adresoval kvestor VUT Vladimír Kotek České komoře architektů (ČKA). Uvedená soutěž nebyla v souladu se Soutěžním řádem ČKA, který garantuje profesní odbornou kvalitu, tudíž jí nebyla udělena doložka o regulérnosti. Do soutěže se proto nemohli přihlásit autorizovaní architekti. Důvodem pro zrušení soutěže byl podle vedení VUT fakt, že do soutěže nedorazil dostatečný počet návrhů. ČKA toto rozhodnutí vítá a doporučuje vedení VUT vypsat novou soutěž o návrh s profesně kvalitními podmínkami tak, aby přinesla kvalitní řešení a řešitele celého projektu. Souběžně opět nabízí VUT konzultace při formulování soutěžních podmínek, které by byly v souladu se Soutěžním řádem ČKA vypracovaným
v návaznosti na zákon o veřejných zakázkách.

Podle informací, které se ČKA nepodařilo u vypisovatele ověřit, byla soutěž obeslána dvěma soutěžícími, z nichž jeden svou přihlášku stáhl. Soutěž na novou budovu Fakulty výtvarných umění (FaVU) byla přitom ze strany ČKA připomínkována opakovaně, opakované byly i návrhy na osobní konzultace, které VUT odmítala. Mezi hlavní problémy patřilo například složení poroty, neboť v ní nezasedaly osoby se stejnou kvalifikací, která se očekávala od soutěžících. K nedůvěryhodnosti soutěže přispěly i časté změny v sestavě poroty. Ta je přitom u soutěže o návrh spolu s formulací zadání jedním z hlavních vodítek pro samotnou účast architektů v soutěži.

Dále bylo špatně prokazatelné, že bude zachována anonymita návrhů, neboť ještě před jejich hodnocením měla být ověřována kvalifikace jednotlivých soutěžících, a tedy rozlepeny obálky s jejich identifikací. Rovný přístup je přitom základním principem soutěže. Další podmínky mohly být vnímány jako diskriminační (doložení dvou referenčních staveb podobného rozsahu), tři problémy směřovaly do oblasti ochrany autorských práv a výše odměn za vykonanou práci nebo cen a odměn v soutěži. Podrobnější informace naleznete v tiskovém prohlášení ČKA ze dne 13. března 2013 (http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy/tiskove-prohlaseni-cka-ve-veci-architektonicke-souteze-vysokeho-uceni-technickeho).

„Pokud někdo odevzdává do soutěže dílo, které vytvořil, chce mít záruku, že jej bude hodnotit porota složená z lidí, kteří dokážou kvalitu posoudit,“ uvedl k jednomu z podstatných problémů soutěžních podmínek Petr Lešek, 1. místopředseda představenstva ČKA a předseda pracovních skupin pro soutěže a pro transparentní zadávání veřejných zakázek. Zrušení soutěže vítá a rektorovi VUT nabízí jménem ČKA spolupráci při formulování zadání nové soutěže o návrh. „Veřejné stavby jsou zásadním prvkem při tvorbě vystavěného prostředí a musí jít příkladem. Soutěž o návrh je přitom staletími prověřený způsob, jak za cenu jedné studie získat řadu studií a vybrat tu nejvhodnější spolu s jejím autorem jako projektantem následných stupňů projektu. Na kráse a účelnosti stavby a tím i smysluplném a účelném vynakládání veřejných prostředků by pak zvláště mělo záležet vysoké škole, která zaštiťuje jak Fakultu architektury, tak Fakultu výtvarných umění,“ dodal Petr Lešek.

„Při nakládání s veřejnými prostředky považujeme za optimální způsob, jak najít projektanta stavby, soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách. Její mechanismy totiž umožňují vybírat návrhy odborně a transparentně na základě kvality a ceny,“ uvedl k tématu předseda ČKA Josef Panna.

Text dopisu VUT týkající se mimo jiné i zrušení soutěže je k dispozici na webu ČKA http://www.cka.cc/souteze/neregulereni_souteze/soutez-o-navrh-fakulta-vytvarnych-umeni-vut-v-brne.

Soutěž o návrh je považována za nejvhodnější nástroj k výběru zhotovitele uměleckého či architektonického díla, v tomto konkrétním případě projektu stavby. Její základní výhodou je, že se vybírá dle kvality soutěžního návrhu. Aby soutěž byla opravdu transparentní, nediskriminační a efektivní, musí splnit požadavky zákona o veřejných zakázkách a také Soutěžního řádu ČKA.

Česká komora architektů má v procesu soutěžení zákonně definované právo a povinnost sledovat kvalitu soutěží, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží. Úlohou Komory je napomáhat vyhlašovatelům soutěží v dosažení společného cíle – vysoké kvality architektonické tvorby v České republice.

 

O České komoře architektů

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA dohlíží na profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a na péči o vystavěné prostředí. Smyslem ČKA je služba profesi, architektům, jejich klientům a veřejnosti.

 

Kontakt pro média:

Simona Juračková, manažerka komunikace České komory architektů

e-mail: [email protected], tel.: +420 257 532 287, mobil: +420 702 035 234

 

Tisková zpráva ke stažení (PDF) >>