Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového pólu centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí, integrující návrh rekonstrukce objektu bývalé sýpky na společenské centrum. Návrh Cukrovaru je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území, ale s vazbami na širší měřítko města. Předmětem návrhu bude především nalezení vhodných způsobů využití lokality, jejího optimálního prostorového uspořádání a ideálního ekonomického scénáře jejího rozvoje včetně etapizace. 

Dvoufázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

10. 06. 2021

Vyhlašovatel

Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51

Sekretář soutěže

Ing. Hana Strnadová

Administrace:
JUDr. Michal Šilhánek, PMA tender s.r.o.
tel: +420 543 216 310
e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 350 000,-

Datum vyhlášení soutěže

10. 06. 2021

Datum podání žádostí o účast

10:00 13. 07. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 05. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Michaela Trněná, starostka města
Jiří Kopeček, místostarosta města
Pavel Horák, zastupitel města
Ing. arch. Petr Buryška, urbanista Komise územního rozvoje města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Martin Tuscher, Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně;
Mgr. Jiří Kamas, zpracovatel návrhu sanace lokality, EPS biotechnology;
Ing. Jan Valehrach, dopravní expert Komise územního rozvoje města Šlapanice;
Josef Kopecký, městský kronikář a referent komunikace s veřejností MÚ.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže