Předmětem soutěže je zpracovaání architektonickýého návrhu novostavby základní školy v Praze 12-Komořanech, která bude sloužit 840 žákům prvního a druhého stupně. Kromě 27 kmenových tříd a dalších odborných učeben záměr počítá se dvěma tělocvičnami, školní jídelnou a kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích parc. č. 3856/25, 3856/24, 3856/23, 3835/13, vše v k. ú. Modřany, přiléhajících k ulici Do Koutů, Praha 12.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 06. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 12

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418
375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 15. 11. 2021

Datum vyhlášení soutěže

14. 06. 2021

Datum podání žádostí o účast

12:00 26. 07. 2021

Datum konání hodnotící zasedání poroty

22. listopadu 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 06. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Adamec, starosta
Mgr. Petr Prchal, MPA, radní
Ing. Jiří Fremr, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Vojtěch Kos, MBA, 1. místostarosta
Jiří Brůžek, radní
Petr Šula, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci a experti:
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., místopředseda akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, předseda školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku;
Mgr. Jiří Soukup, ředitel ZŠ Na Beránku;
Mgr. Miroslav Hřebecký, EDUIN;
Vojtěch Hrčka, invest. technik MČ Praha 12;
Ing. Michal Čejka, energetická a provozní hospodárnost.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže