Předmětem Soutěže je návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. V rámci řešeného území budou koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu bude rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními. Navržené koncepční řešení veřejných prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření bude podkladem pro připravovaný projekt protipovodňových opatření, který není v současnosti ještě zpracován. V rozsahu navazujících území je předmětem návrhu ideové řešení veřejných prostranství včetnězpůsobu napojení Prodloužení Dačického ulice do ulice Svitavské nábřeží, a to v kontextu návrhu řešení mostu a přilehlých ploch.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonicko-konstrukční soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

19. 11. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 100 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 11. 02. 2022

Datum vyhlášení soutěže

19. 11. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

04. 11. 2021

Předseda poroty

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., předseda poroty

Řádní členové poroty - závislí

Ing. David Grund, místopředseda poroty, člen rady Statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen rady Statutárního města Brna
Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky Statutárního města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Lukáš Ehl
Ing. arch. Pavel Jura
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., předseda poroty
Ing. Petr Brosch

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík, náměstek primátorky Statutárního města Brna
JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky Statutárního města Brna
Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí OÚPR MMB
Mgr. Martin Maleček, zástupce městské části Brno-sever
Mgr. Aleš Mrázek, zástupce městské části Brno-Židenice

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Doprava - Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Protipovodňová opatření - Ing. Ladislav Dvořák, Ph.D.
Povodí Moravy - Ing. David Veselý
Ekonomie výstavby - doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže