Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.
Účelem soutěže je nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky Zadavatele, obsažené v těchto Soutěžních podmínkách.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

07. 01. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. Kristina Župková

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

900 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 08. 04. 2022

Datum vyhlášení soutěže

07. 01. 2022

Datum konání hodnotící zasedání poroty

21. 4. – 22. 4. 2022.

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 12. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík, náměstek primátorky statutárního města Brna
Bc. Petra Quittová, zástupkyně městské části Brno-Černovice
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady statutárního města Brna
Ludvík Kadlec, člen Zastupitelstva města Brna, Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
Jiří Hasoň, jednatel společnosti Pískovna Černovice, spol. s r. o., druhý místostarosta MČ Brno-Černovice
Ing. Alexandra Koutná, Veřejná zeleň města Brna
Ing. Monika Knězková, Magistrát města Brna
Ing. Ondřej Nečaský, KAM

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Daniel Matějka
Ing. Tomáš Popelínský
Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Ing. arch. Helena Vařejková

Přizvaní odborníci:
Těžba: Ing. Dušan Vrága
Doprava: Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Biologie: Ing. Vilém Jurek
Sociální geografie: RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Porota může v průběhu Soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže