Předmětem soutěže je zpracování architektonického a projektového řešení vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení v k. ú. Nová Paka. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s intelektovým (mentálním) popř. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.
Zadavatel hledá řešení, které spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročnost po celou dobu trvání životnosti projektu.
Požadavkem je zajištění zázemí pro 12 uživatelů služby chráněné bydlení min. ve 3 domácnostech, kdy každá domácnost funguje jako samostatná provozní jednotka.
Preferována je varianta dvou rodinných domů (RD), každý pro 2 domácnosti s 3 uživateli, celkem pro 12 osob (12 lůžek).
Pro umístění domácností je preferováno nízkopodlažní resp. bezbariérové řešení. Max. jedna domácnost tuto podmínku splňovat nemusí.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

28. 06. 2021

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Organizátor

Královéhradecký kraj

Sekretář soutěže

Ing. Věra Zeinerová

referent oddělení veřejných zakázek
Instituce:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel./GSM: +420 495 817 712
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

490 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

09:00 13. 10. 2021

Datum vyhlášení soutěže

28. 06. 2021

Datum podání žádostí o účast

09:00 26. 07. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 06. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Ing. Eduard Trumm, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Mgr. Jana Fiedlerová – Odbor sociálních věcí – odd. soc. práce, prevence a registrace soc. služeb
Aleš Dohnal – předseda výboru pro dopravu.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

Další probíhající soutěže