Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh novostavby základní umělecké školy s kapacitou 1200 žáků pro 4 obory – literárně-dramatický, výtvarný, taneční, hudební. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, parc. č. 3716, st. 5668, 3677/1, v k. ú. Pardubice. V rozsahu řešeného území bude návrh novostavby ZUŠ obsahovat i architektonické řešení přilehlého areálu školy včetně urbanistických a dopravních vazeb na okolní veřejná prostranství sídliště. Součástí návrhu budovy je návrh charakteru interiéru školy.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://pardubice.eu/zakladni-umelecka-skola-pardubice-polabiny


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 04. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice

Organizátor

Ing. arch. Aleš Reiský, Odbor hlavního architekta MmP

Sekretář soutěže

Ing. arch. Aleš Reiský

Odbor hlavního architekta MmP, e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 25. 07. 2022

Datum vyhlášení soutěže

14. 04. 2022

Datum podání žádostí o účast

17:00 11. 05. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 04. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jiří Kabát M.Mus., ředitel školy
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Charvát, primátor města
Ing. Petr Škoda, vedoucí odboru majetku a investic

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci a experti:
Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta;
Ing. Jiří Šnejdr, soudní znalec v oboru stavebnictví, rozpočtování staveb a kalkulace;
Mgr. Radek Hejný, starosta MO II;
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu;
Ing. Martin Ptáček, dopravní specialista OHA.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků, např. na akustiku, osvětlení tříd atd.

Další probíhající soutěže