Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Předmět soutěže bylo možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě zadavatele p. č. 302, 303, 304, 305, 341, 4/1 a 318/1, vše v k. ú. Písnice, včetně komunikace. Zadavatel kladl důraz na citlivé začlenění přístavby do území. Navržené řešení přístavby a rekonstrukce základní školy v Písnici by mělo umožnit urbanistické napojení na přiléhající veřejný prostor i následné zpracování kvalitních návrhů jejího interiéru. Škola si má i po rozšíření zachovat „rodinný“ charakter.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200
142 00 Praha 4 – Libuš

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jiří Koubek, starosta
Tomáš Loukota, DiS., místostarosta
Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka ZŠ s RVJ v Písnici

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Lenka Koudelková, místostarostka
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., zastupitelka

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jiří Opočenský
Ing. arch. Ivana Kabelová

Přizvaní odborníci a experti:
Šárka Pichová, vedoucí odboru správy majetku a investic;
Dalibor Šulc, člen Komise stavební a dopravní, občan staré Písnice;
Ing. Marie Jindrová, odbor územního rozvoje, Magistrát hl. m. Prahy;
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB, energetická udržitelnost;

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků, např. na osvětlení tříd atd.

1

Částka 260 000,-
Rusina Frei, s. r. o.
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
SOA architekti, s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Píhrt
Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
XTOPIX architekti s.r.o.
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch. Barbora Buryšková

[Hodnocení poroty]