Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na řešení úpravy veřejného prostoru při Mendlově náměstí v Brně s názvem „Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně “ s následným zadáním zakázky na dopracování komplexní projektové dokumentace  na celé  stavební dílo  jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem plnění této veřejné zakázky pro vítěze soutěže bylo zhotovení Projektové dokumentace dle platné legislativy a Standardů ČKA a ČKAIT na stavební dílo: „Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně “.

Jednofázová projektová vyzvaná architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno–střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Petr Bořecký uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Tel.: 542 526 307
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Marta Vojáčková

Statutární město Brno městská část Brno–střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Tel: 542 526 341
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Martin Landa - starosta Městské části Brno-střed
Ing. arch. Petr Bořecký- uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Mgr. Jasna Flamiková - třetí místostarostka MČ Brno-střed

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Bohumil Bílek

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Chybík
1


Ing. Zdeněk Sendler

[Hodnocení poroty]

2


Ing. Anna Oprchalová

[Hodnocení poroty]

3


Ing. Klára Nepustilová , Ing. Jozef Sedláček

[Hodnocení poroty]