Předmětem soutěže byl návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jednalo se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Cílem úprav bylo vytvoření jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládalo se propojení aktivit občanů a návštěvníků města. Podstatná měla být podpora dalšího rozvoje centra s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, ekonomické, kulturní a ekologické.

Návrh měl obsahovat řešení vlastního veřejného prostranství, řešení zpevněných ploch včetně materiálového provedení, řešení zeleně a případných vodních prvků, řešení městského mobiliáře, osvětlení, určení a rozmístění případných výtvarných děl. V návrhu měla být řešena doprava v této centrální části města. Dále měl návrh obsahovat hrubý odhad finanční náročnosti realizace navrhovaného řešení

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 
Vyhlašovatel

Město Strakonice

Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
Tel: 383 700 111
E-mail: [email protected] (pro neoficiální korespondenci)
[email protected] (elektronická podání se zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu)

Sekretář soutěže

Ing. arch. Marta Slámová

Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Tel/fax: 383 700 800
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta města Strakonice
Ing. Rudolf Oberfalcer, místostarosta města Strakonice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Josef Štrébl, místostarosta města Strakonice

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Josef Zábranský, architekt města Písku

Přizvaní odborníci:
Ing. arch. David Andrlík, architekt města Strakonice, MěÚ Strakonice;
Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Strakonice;
Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy MěÚ Strakonice;
Ing. Oldřich Švehla, investiční technik, odbor majetkový MěÚ Strakonice.

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

2

Částka 160 000,-
Jiří Urbánek , Ing. arch. Michal Rostecký , Ing. arch. Michaela Bošková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 120 000,-
Ing. arch. Milan Homolka
Ing. arch. Jan Homolka , Ing. arch. Vojtěch Homolka , Jan Lankaš

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 60 000,-
Ateliér 6, s.r.o.
Ing. arch. Radek Šíma

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. Zdeněk Hromádka , Ing. arch. Ondřej Chudý , Ing. arch. Josef Habersberger , Ing. arch. Petr Sladký

[Hodnocení poroty]