Valná hromada ČKA konaná dne 13. dubna 2019 v Brně přijala návrh na změnu Soutěžního řádu v oblasti cen a odměn předložený Představenstvem a Pracovní skupinou Soutěže. Tento návrh byl připraven v reakci na některé zkušenosti ze soutěží v roce 2018. Úprava se týká projektových soutěží na stavby a nová „konstrukce“ výpočtu částky na ceny a odměny zohledňuje složitost stavby.

Princip, že výše celkové sumy na ceny a odměny u projektových soutěží na stavby by měla odpovídat rámcově výši honoráře za studii stavby, je stále dodržen. Nadále je také celková výše cen a odměn odvozena od předpokládané výše investice, tedy nákladů na stavbu.

Co je tedy předmětem změny. Dosavadní úprava (§ 12 odst. 1 písm. b) stanovovala celkovou částku na ceny a odměny u projektových soutěží architektonických a krajinářských nebo jejich kombinací, jejichž účelem je výběr zhotovitele projektové dokumentace, jako podíl z předpokládaných investičních nákladů stavby (dále jen „investice“) stanovených odborným odhadem ve výši:

2 % u investice do 1 milionu Kč,

1,5 % u investice 10 milionů Kč,

1 % u nákladů 100 milionů Kč,

0,5 % u nákladů 1 miliardy Kč.

Ukázalo se, že tato úprava nevyhovuje některým případům investičně nákladných staveb, jejichž náročnost je však nižší. Konkrétním příkladem z roku 2018 byla soutěž na parkovací domy pro Letiště Václava Havla v Praze.

Pracovní skupina soutěže připravila tedy členění odpovídající náročnosti staveb z hlediska projektování i provádění. Vycházela při tom z kategorií náročnosti uváděných v tzv. Kalkulačkách, které se jsou oblíbeným a osvědčeným nástrojem pro ověřování finanční náročnosti staveb a zejména pro stanovení odpovídajících honorářů architektů:

Minimální výše částky na ceny a odměny v soutěži bude tedy vypočítána dle následující tabulky:

předpoklá-dané investiční. náklady v mil. Kč

kategorie náročnosti

 I.               II.              III.            IV.               V.

procento pro výpočet výše cen a odměn

1

1,54

1,67

1,80

2,00

2,13

2,25

10

1,05

1,17

1,30

1,50

1,63

1,75

100

0,55

0,67

0,80

1,00

1,13

1,25

1000

0,05

0,17

0,30

0,50

0,63

0,75

Pro mezilehlé hodnoty investičních nákladů platí, že výpočet výše částky na ceny a odměny bude určena interpolací.

Vzhledem k tomu, že popis kategorií náročnosti nebyl zatím nikde kodifikován a je pouze součástí zmíněných Kalkulaček, je součástí úpravy i tento popis pro pozemní a též pro krajinářské stavby.

Kategorie I.

Pozemní stavby - objekty a zařízení pro údržbu zemědělských pozemků bez napojení na technickou infrastrukturu, oddechové haly a herny, kryté promenády a shromažďovací haly, přístavky, spojovací chodby, jednoduché tribuny, přístřešky, jedno podlažní zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah, typizovaných stavebně-konstrukčních systémů bez nároků na zateplení.

Krajinářské stavby – okolí průmyslových, zemědělských staveb, rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch, cyklistické a turistické trasy včetně vybavení, krajinářské úpravy.

Kategorie II.

Pozemní stavby - jednopodlažní administrativní a obytné budovy, garáže, skleníky a objekty s jednoduchým standardem technického vybavení a minimálními nároky na profese, jednopodlažní dílny bez jeřábových drah, jednopodlažní zemědělské, vodohospodářské, průmyslové a skladové haly z typizovaných stavebně-konstrukčních systémů, loděnice, vrátnice, šatny, ošetřovny, hudební pavilóny, více funkční zemědělské skladovací haly, venkovní bazény se standardním technickým vybavením, veřejná prostranství v nově zastavovaných územích bez nároků na řešení dopravní a technické infrastruktury.

Krajinářské stavby – okolí sportovních a rekreačních areálů, naučné stezky, části příměstských rekreačních zón, příměstské rekreační lesy a parky, lokální biocentra a lokální biokoridory.

Kategorie III.

Pozemní stavby - objekty a zařízení administrativní, ubytovny, penziony, objekty pro bydlení a bytové domy se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska, polikliniky a léčebny dlouhodobě nemocných, jednopodlažní nákupní centra, obchodní pasáže, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské stavby pro chov a ustájení zvířat, veřejná prostranství sídel i v nově zastavovaných územích s průměrnými nároky na řešení dopravní a technické infrastruktury.

Krajinářské stavby – veřejná prostranství sídel, areály obytných souborů a vnitrobloky se standardním vybavením, prostranství občanského vybavení, areály mateřských a základních škol, hřiště pro děti a mládež.

Kategorie IV.

Pozemní stavby - vícepodlažní objekty a zařízení administrativy, objekty pro bydlení s nadprůměrnými požadavky, s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály, polikliniky, nemocnice, odborné léčebny rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou kapacitou a nadprůměrnými nároky, multifunkční obchodní a nákupní centra, hotely a jiná velkokapacitní ubytovací zařízení s nadprůměrnými nároky, správní budovy (banky spořitelny a podobně), kaple, stadióny a sportovní areály, zábavní a naučná centra, wellness centra, aquaparky, kryté bazény s vodními atrakcemi, kulturní víceúčelová zařízení, obřadní síně a krematoria, oborová muzea a galerie, knihovny, archivy, budovy pro vývoj a výzkum se speciálním vybavením, průmyslové a inženýrské budovy a stavby s náročnými konstrukcemi a speciálním vnitřním vybavením nebo technologií, zemědělské budovy se zvláštní technologií a vybavením, speciální vojenské objekty a podobně, veřejná prostranství sídel s vysokými požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury nebo v obtížné urbanistické situaci.

Krajinářské stavby - areály obytných souborů a vnitrobloky s nadprůměrnými vybavením a požadavky, botanické a zoologické zahrady, hřbitovy, ulice a náměstí, pěší zóny a parky celoměstského významu, lázeňské areály, vegetace na konstrukcích, střešní zahrady.

Kategorie V.

Pozemní stavby - objekty a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, nemocniční areály a nemocniční budovy s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením, univerzitní kliniky významné a speciální správní budovy (soudy parlamenty radnice a podobně), kostely, víceoborová muzea, koncertní haly a divadla, speciální knihovny a archivy výzkumná vědecká a naučná centra, ústavy se speciálními laboratořemi, rozhlasová, televizní a divadelní studia, letiště a dopravní terminály, speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny a podobně), veřejná prostranství sídel s náročným městským komunikačním systémem a složitou technickou infrastrukturou s velmi vysokými dopravně technickými nároky ve velmi složité dopravní a urbanistické situaci.

Krajinářské stavby - obnova historických zahrad a parků (objektů), zahradnické výstavy, soukromé zahrady obytného charakteru s nejvyšším standardem.

Uvedená úprava dle názoru Představenstva a Pracovní skupiny soutěže přispěje ke zvýšení zájmu o soutěže, neboť finanční náročnost soutěží více přibližuje náročnosti staveb. Její nevýhodou je složitější výpočet potřebné částky na ceny a odměny. Zde zadavatelé mohou využít konzultací poskytovaných ČKA. Cílem Pracovní skupiny soutěže je vytvořit specifickou kalkulačku pro výpočet částky na ceny a odměny.

V souvislosti s popsanou úpravou Soutěžního řádu ČKA si dovolíme apelovat na členy ČKA, kteří jsou organizátory a porotci soutěží. Výpočet částky na ceny a odměny a stejně tak stanovení honoráře architekta na projektové služby nemůže být odpovídající, pokud nejsou (ať již z neznalosti nebo i záměrně) dobře odhadnuty investiční náklady stavby. Je tedy nutné při projednávání soutěžních podmínek a podkladů ověřit se zadavatelem reálnost uváděného odhadu investice.

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015