Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí u příležitosti letošních sněmovních voleb několik témat, důležitých pro rozvoj sídel, architekturu a kvalitu vystavěného prostředí. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány, či navrhují stavby, ale z pohledu všech, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy z pohledu všech občanů této země. Česká komora architektů přináší tato témata, významná pro zodpovědnou správu státu, s výzvou, zahrnout je do volebních programů a následně do programových dokumentů nové vlády ČR.

Stavební zákon

 Místo dalších novel stavebního zákona je nezbytně nutné co nejrychleji připravit nový stavební zákon, který přinese jednoduchý a pochopitelný systém stavebního práva, účinně chránící veřejný zájem. Stavební zákon musí při tom pečlivě vyvážit práva občanů a státu.

Stavbu by měl povolovat jeden stavební úřad, na základě jednoho projektu a jednoho povolení stavby. Na jedno správní řízení by v případě napadení měl navázat už jen jeden soudní přezkum. Dnešní praxe, kdy jednu stavbu povoluje obecný stavební úřad a několik různých speciálních stavebních úřadů, spadajících navíc pod různá ministerstva, je neúnosný. S tím souvisí i přebujelý systém dotčených orgánů státní správy, vydávajících závazná stanoviska. Mezi vyjádření (nikoli stanoviska, či dokonce rozhodnutí!) má patřit pouze ochrana veřejného zdraví (hygiena), požární ochrana, památková péče (pokud se stavby týká), technická a dopravní infrastruktura a obec. Podle srovnání Světové banky z roku 2016 jsme dnes v rychlosti povolování staveb na 130. místě ze 190 sledovaných států světa.

V systému územního plánování by územní plány krajů a obcí / měst měly být strategickými a koncepčními dokumenty, jasně předem daná a známá pravidla pro stavění by měla být obsažena v regulačních plánech.

Zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek, platný od loňského roku, znamenal krok správným směrem, ale přesto i nadále přetrvává neblahá praxe, kdy jediným kritériem při výběru zhotovitele veřejné zakázky (a o veřejných zakázkách malého rozsahu to platí především) je nejnižší cena. Vede k tomu i podvědomá obava veřejných zadavatelů z kriminalizace, pokud by rozhodovali některým jiným postupem, který jim zákon umožňuje. Tato praxe je neslučitelná se zodpovědnou péčí hospodáře a poškozuje ve výsledku spotřebitele, tedy jak veřejného zadavatele, tak nás všechny.

            Pro výběr zhotovitele projektu stavby, nebo územního plánu obce / města je – a to i pro veřejné zakázky malého rozsahu – daleko vhodnější soutěž o návrh (s následným jednacím řízením bez uveřejnění), nebo výběr podle ekonomické výhodnosti, kdy se k nabídkové ceně (jež nesmí být dominantním kritériem) přidají ještě další kritéria, zohledňující kvalitu, zkušenosti a reference zhotovitele.  

            Zadávání veřejných zakázek je tedy nutné zbavit atmosféry strachu z kriminalizace, nebude-li výběr proveden na základě kritéria nejnižší ceny – a zavést takový systém zadávání veřejných zakázek, který povede k výběru výhradně na základě kvality zhotovitele.

Hlavní architekt ČR

Pro zodpovědnou správu státu v oblasti územního rozvoje navrhujeme ustavit institut Hlavního architekta ČR, obdobu již v mnoha městech a obcích úspěšně působících městských / hlavních architektů.

Hlavní architekt ČR by měl průběžně kontrolovat naplňování Politiky územního rozvoje a připravovat podklady pro její pravidelnou aktualizaci. Politika územního rozvoje je významným vládním dokumentem a měla by obsahovat hlavní strategické priority územního rozvoje na celostátní, nadregionální i (středo)evropské úrovni. Hlavní architekt ČR by měl spolupracovat s Krajskými architekty (a zajistit tak mmj. logickou provázanost celostátní Politiky územního rozvoje s krajskými Zásadami územního rozvoje), případně městskými architekty statutárních měst. Hlavní architekt ČR by měl být také aktivní ve spolupráci v oblasti územního rozvoje se sousedními státy.

Vládní dokument Politika architektury a stavební kultury z roku 2015 zahrnuje řadu témat, cílů a opatření, které mohou vést ke zlepšení stavu naší krajiny a sídel, vystavěného prostředí, ke kvalitnější architektuře, je však nezbytné je důsledně realizovat. Hlavní architekt ČR by měl aktivně podporovat, řídit a koordinovat naplňování tohoto dokumentu, zejména koordinovat práci ministerstev a státních organizací. Zároveň by měl hlavní architekt ČR iniciovat a spolupracovat na tvorbě příslušné legislativy, metodik a dalších prováděcích dokumentů.

Hlavní architekt ČR by měl připravovat a koordinovat zadávání veřejných zakázek na státní úrovni tak, aby stát fungoval jako zodpovědný hospodář; hlavní architekt ČR by měl rovněž připravovat podklady pro (strategická) rozhodnutí, týkající se majetku státu (dohled na kvalitu státních investic do výstavby, dohled na náklady údržbu objektů a pozemků státu, výběr zhotovitele podle kvality, ne podle nejnižší ceny).

Hlavní architekt ČR, nacházející se například na pozici zvláštního poradce premiéra, by měl mít vlastní tým, k jehož sestavení je možné využít příkladů dobré praxe, například ze zemí Beneluxu.

 

Česká komora architektů je připravena podat příslušné komentáře, či upřesnění k předloženým tezím ke sněmovním volbám, týkajícím se územního rozvoje a kvality vystavěného prostředí.

 

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015